Anchor Hocking Ruby Glass Vase / Posy Vase, 5.75" - Circa 1970s